بدهی کلینیک ۲.۵روزه تربیت مربی استعدادیاب شنا 13 و 14 و 22 شهریور۱۳۹۹